Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Kontrolní hlášení DPH

Od 1.1.2016 mají všichni plátci daně z přidané hodnoty (DPH) povinnost podávat kontrolní hlášení. Co to je? Koho se týká? Jak na něj?

Co je kontrolní hlášení?

Daňové subjekty mají povinnost poskytovat údaje z daňových dokladů. Údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání k DPH. Kontrolní hlášení vychází ze stávající evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).

Koho se týká?

Všech plátců DPH – fyzických i právnických osob, bez vlivu výše obratu. Kontrolní hlášení nepodávají neplátci DPH ani identifikované osoby. Kontrolní hlášení také není povinen podávat plátce, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet (např. pronájmy).

 

Od kdy platí?

Kontrolní hlášení platí od 1.1.2016.  

První podání kontrolního hlášení musí být provedeno:

 • do 25.2.2016 za zdaňovací období leden 2016 nebo
 • do 25.4.2016 za zdaňovací období I. čtvrtletí 2016 (u FO– čtvrtletních plátců DPH).

 

Kdy se podává?

 • Právnické osoby podávají měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
 • Fyzické osoby podávají podle zdaňovacího období tj. měsíční plátci (do 25. následujícího měsíce), čtvrtletní plátci čtvrtletně (do 25. následujícího měsíce – tzn. 25.4.,25.7.,25.10.,atd.).

Kontrolní hlášení musíte podat nejpozději do 25 dne po skončení zdaňovacího období. U kontrolního hlášení neplatí, tak jako u daňového přiznání k DPH, že podání 5 dnů po termínu je bez sankce ze strany správce daně. Podání 26. dne bude již podle Ministerstva Financí automaticky sankcionováno pokutou 1.000 Kč.                                                                                                                          Fyzické osoby, které nemají datové schránky a elektronický podpis a podají hlášení přes portál EPO a následně podají podepsaný formulář fyzicky, musí dodat i papírový formulář na finanční úřad do 25. dne.

 

Jak se podává?

Lze jej podat pouze elektronicky.

Možnosti elektronického podání:

 1. prostřednictvím www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu a následně doručením vlastnoručně podepsaného potvrzení o podání na místně příslušný
 2. prostřednictvím www.daneelektronicky.cz a s autorizací přihlášením do datové schránky
 3. poslat .xml soubor datovou schránkou na příslušný
 4. elektronickým podáním podepsaným se zaručeným elektronickým podpisemwww.daneelektronicky.cz

 

Co se do kontrolního hlášení bude uvádět?

V kontrolním hlášení se budou uvádět tato plnění:

 • dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
 • pořízení zboží z jiného státu EU
 • přijetí služby z EU od osoby registrované v EU
 • pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 4
 • ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň při jejich přijetí (§ 108) např. přijetí služby z třetí země (mimo EU), práce na nemovité věci v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (z EU nebo třetí země)
 • přijetí služby nebo zboží v režimu tuzemského PDP – odběratel (např. stavební a montážní práce)
 • poskytnutí služby nebo zboží v režimu tuzemského PDP – dodavatel (stavební a montážní práce)
 • nárok na odpočet z přijatých plnění v tuzemsku

 

Co do kontrolního hlášení uvádět nebude?

Do kontrolního hlášení se nebude evidovat:

 • dovoz zboží z třetích zemí (mimo EU)
 • dodání zboží do jiného státu EU
 • poskytnutí služeb do jiného státu EU
 • vývoz zboží do třetí země (mimo EU)
 • dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)
 • zasílání zboží do jiného státu EU
 • ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění v třetí zemi)

 

Jak napsat do kontrolního hlášení číslo dokladu?

 • Číslo dokladu - povinný údaj u přijatých i poskytnutých zdanitelných plnění nad 10.000 Kč včetně DPH.
 • Číslo dokladu by mělo být vyplněno buď v plném formátu, vč. písmen, mezer, lomítek, pomlček a dalších znaků. tj. FV-616/15g anebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí tj. FV61615g. Je důležité nezaměňovat číslo dokladu s variabilním symbolem. Ten se do kontrolního hlášení neuvádí.

 

Podávání DPH, souhrnného hlášení a výpisu z režimu přenesení daňové povinnosti

 • Kontrolní hlášení nahrazuje výpis z režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, z tohoto důvodu se již podávat nebude.  Souhrnné hlášení se bude podávat stejně jako dosud, protože plnění vykazovaná v souhrnném hlášení se nebudou v kontrolním hlášení uvádět. Kontrolní hlášení nenahrazuje Přiznání k DPH.

 

zpět